PACKAGING INTELLIGENCE UNIT (ฐานข้อมูลเชิงลึกบรรจุภัณฑ์)
 
คำชี้แจง ให้เลือกเงื่อนไขจาก ประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นตัวแปรเริ่มต้น ในการสืบค้นข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก
 
 
แสดงผลแบบ :               
บรรจุภัณฑ์หลัก :     ปี :    เดือน :   ประเภท :    คำค้น :
 
แสดงมูลค่าการนำเข้า 5 อันดับแรก :                แสดงมูลค่าการส่งออก 5 อันดับแรก :                 
 
 
 
  ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
มูลค่าการนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก
(ล้านบาท)
ประเทศและมูลค่าการนำเข้า
5 อันดับแรก
ประเทศและมูลค่าการส่งออก
5 อันดับแรก
Year
Month
Import
Export
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
2021
กุมภาพันธ์
489.41
737.31
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
India
Malaysia
 
285.10
45.60
29.70
23.60
20.00
189.90
170.60
63.50
43.70
35.00
2021
มกราคม
592.10
720.20
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
Laos
Malaysia
 
395.30
50.80
28.70
21.90
12.10
237.00
194.30
64.30
27.40
27.00
2020
ธันวาคม
507.78
710.33
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
Australia
Laos
 
321.10
35.10
31.00
24.80
16.40
233.90
167.90
75.30
32.60
30.30
2020
พฤศจิกายน
546.11
769.55
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Malaysia
 
324.90
42.70
33.20
30.00
19.50
275.20
185.50
88.60
32.50
28.60
2020
ตุลาคม
477.12
713.27
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Australia
 
270.60
41.70
39.30
21.20
15.60
209.90
156.50
90.80
39.80
38.00
2020
กันยายน
610.68
603.54
China
Malaysia
Japan
Laos
Taiwan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
United States
 
346.40
42.10
32.70
28.60
28.00
161.30
160.40
78.70
31.00
30.70
2020
สิงหาคม
540.33
649.11
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Laos
 
322.70
50.50
25.30
22.60
15.50
170.20
167.80
91.60
35.20
29.40
2020
กรกฎาคม
541.91
463.58
China
Malaysia
Hungary
Taiwan
Japan
Indonesia
South Korea
Vietnam
Malaysia
Laos
 
304.00
44.50
27.30
22.70
19.10
112.70
67.20
66.70
32.60
27.20
2020
มิถุนายน
514.08
561.54
China
Malaysia
Hungary
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Australia
United States
 
297.90
43.20
26.60
23.50
18.00
158.10
124.70
54.50
37.70
24.80
2020
พฤษภาคม
465.57
453.92
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Vietnam
Malaysia
Laos
 
270.30
42.30
29.40
26.00
12.90
137.20
96.40
78.00
23.60
20.30
2020
เมษายน
536.55
733.32
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Malaysia
 
308.47
37.55
30.88
29.72
21.33
233.80
194.00
86.80
45.00
28.70
2020
มีนาคม
471.14
699.83
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Malaysia
 
254.50
54.50
34.60
26.50
17.90
187.30
138.60
89.90
56.20
41.30
2020
กุมภาพันธ์
510.94
622.92
China
Malaysia
Japan
Hungary
Taiwan
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Laos
 
118.38
58.14
26.56
20.03
18.79
225.73
91.42
60.80
36.54
32.15
2020
มกราคม
521.41
540.49
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Vietnam
Malaysia
 
314.27
41.92
31.19
26.74
17.28
194.52
53.65
50.51
44.01
34.92
2019
ธันวาคม
394.45
794.57
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Laos
 
220.70
46.10
26.90
21.40
12.80
272.40
191.60
85.60
31.20
29.60
2019
พฤศจิกายน
446.36
852.29
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
229.50
48.50
33.50
20.40
15.60
295.50
244.80
63.10
45.70
27.60
2019
ตุลาคม
387.76
653.97
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Malaysia
 
204.06
45.17
29.57
20.64
19.37
204.78
199.45
52.03
34.45
33.76
2019
กันยายน
467.26
787.82
China
Malaysia
Laos
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
209.36
55.90
35.59
30.31
29.13
262.03
210.25
66.02
36.23
31.61
2019
สิงหาคม
443.85
762.72
China
Malaysia
Japan
Vietnam
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
205.39
50.81
32.82
20.88
20.17
263.23
209.87
57.51
34.86
28.98
2019
กรกฎาคม
524.75
529.81
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Hungary
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Laos
 
295.63
46.03
36.70
22.65
21.85
162.29
71.76
61.42
38.79
29.15
2019
มิถุนายน
446.27
688.88
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Hungary
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Laos
 
219.47
44.12
33.73
22.85
22.69
223.24
175.85
60.88
40.61
29.80
2019
พฤษภาคม
445.45
585.84
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Laos
Malaysia
 
214.31
56.78
33.07
30.26
20.97
152.98
126.42
66.55
34.52
27.24
2019
เมษายน
410.78
633.28
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Laos
 
200.14
51.97
27.35
25.45
17.17
240.73
111.06
62.44
39.55
30.27
2019
มีนาคม
383.88
702.77
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Malaysia
 
179.72
45.49
23.27
22.72
17.42
225.18
141.63
61.19
41.64
39.49
2019
กุมภาพันธ์
315.15
648.41
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Indonesia
Vietnam
South Korea
Laos
Malaysia
 
125.62
46.35
30.58
17.93
17.78
258.15
124.20
52.65
30.78
30.13
2019
มกราคม
456.97
499.36
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Hungary
Indonesia
South Korea
Vietnam
Laos
Malaysia
 
221.10
67.54
34.81
27.40
15.14
131.67
76.86
72.92
41.75
27.41
2018
ธันวาคม
414.88
859.90
China
Malaysia
United States
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Laos
Japan
 
205.00
53.17
30.75
30.43
21.27
352.30
192.56
77.20
30.28
27.08
2018
พฤศจิกายน
484.91
860.30
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
251.40
70.68
35.72
25.57
16.88
328.48
216.03
78.84
37.62
36.80
2018
ตุลาคม
434.81
885.47
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
211.95
64.04
28.82
25.98
14.82
346.70
220.12
70.74
35.68
28.84
2018
กันยายน
383.15
742.60
China
Malaysia
Japan
Hungary
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
186.90
55.31
25.06
17.29
12.63
285.56
186.15
53.05
28.61
23.46
2018
สิงหาคม
454.97
818.80
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
202.00
54.29
35.07
34.38
17.29
270.01
269.44
54.72
37.63
21.36
2018
กรกฎาคม
436.13
557.36
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
185.84
64.01
34.39
28.64
20.31
180.97
152.47
50.90
20.89
19.76
2018
มิถุนายน
437.84
829.00
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
204.58
55.20
39.88
21.98
16.39
327.39
160.94
73.49
37.47
31.04
2018
พฤษภาคม
412.99
711.34
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Vietnam
South Korea
Laos
Malaysia
 
184.67
55.18
29.07
25.55
18.39
215.55
181.11
85.74
30.60
30.58
2018
เมษายน
379.72
588.00
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
Laos
South Korea
Malaysia
 
178.05
55.30
33.98
22.73
13.32
161.89
161.89
46.62
45.58
44.48
2018
มีนาคม
344.55
690.98
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
South Korea
Laos
Malaysia
 
126.42
66.30
30.29
21.91
16.83
227.19
195.09
41.09
40.67
22.20
2018
กุมภาพันธ์
364.60
524.24
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Laos
Malaysia
 
164.39
64.36
23.41
17.34
9.48
155.98
115.53
38.17
33.29
32.87
2018
มกราคม
414.53
481.49
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
Laos
Malaysia
South Korea
 
208.78
75.26
28.23
24.83
14.51
167.92
120.32
36.78
26.25
24.65
2017
ธันวาคม
364.27
879.81
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Laos
 
158.67
60.64
31.32
26.12
10.81
362.01
232.87
61.83
28.50
23.15
2017
พฤศจิกายน
424.36
655.44
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
Malaysia
South Korea
United States
 
219.82
68.78
25.96
23.96
13.19
224.55
177.33
42.56
39.49
22.59
2017
ตุลาคม
432.59
698.31
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
194.20
78.48
29.33
25.67
10.55
265.94
186.64
47.87
28.69
25.70
2017
กันยายน
406.10
734.36
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Hungary
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Hong Kong
 
187.59
56.10
31.96
29.70
22.89
250.46
192.94
49.73
34.85
28.48
2017
สิงหาคม
438.04
547.73
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Hong Kong
 
208.10
208.10
29.70
26.25
19.31
145.43
124.68
48.61
34.64
26.94
2017
กรกฎาคม
420.03
613.95
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Hong Kong
Taiwan
 
200.71
70.51
31.04
27.70
10.19
155.15
143.22
54.76
42.49
23.85
2017
มิถุนายน
505.00
933.91
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
Hong Kong
South Korea
Malaysia
 
248.87
72.47
31.38
28.24
22.60
382.54
161.49
76.66
72.62
24.15
2017
พฤษภาคม
461.58
874.55
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
Hong Kong
South Korea
Japan
 
238.20
86.90
25.50
23.60
23.20
348.80
133.40
124.00
48.90
22.80
2017
เมษายน
370.14
660.17
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Hungary
Indonesia
Vietnam
Hong Kong
South Korea
Malaysia
 
157.40
61.09
26.98
24.88
19.88
177.36
162.22
104.49
43.73
26.81
2017
มีนาคม
412.92
741.87
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
Hong Kong
South Korea
Laos
 
182.35
77.87
26.20
24.78
20.78
194.61
187.35
68.51
37.18
32.72
2017
กุมภาพันธ์
297.12
538.59
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
Hong Kong
South Korea
Malaysia
 
112.68
54.10
37.75
22.29
9.38
129.47
102.47
60.12
40.66
33.72
2017
มกราคม
337.32
413.13
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Indonesia
Vietnam
Hong Kong
South Korea
Malaysia
 
161.45
61.88
30.20
24.88
11.74
91.65
77.84
54.78
32.50
28.17
2016
ธันวาคม
359.22
853.07
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
Hong Kong
South Korea
Malaysia
 
172.30
58.22
31.31
22.98
10.34
354.91
182.65
52.26
46.80
26.22
2016
พฤศจิกายน
395.21
876.00
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Hong Kong
Malaysia
 
188.28
59.83
31.41
24.81
12.73
295.84
257.87
56.56
54.12
31.12
2016
ตุลาคม
399.75
678.75
China
Malaysia
Japan
United States
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Hong Kong
 
183.43
67.03
31.13
17.77
17.76
224.34
151.12
54.40
29.99
26.75
2016
กันยายน
394.48
691.35
China
Malaysia
Japan
Germany
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
United States
 
181.65
57.96
35.86
22.89
22.08
240.10
227.77
35.47
21.50
19.49
2016
สิงหาคม
427.47
597.73
China
Indonesia
India
Taiwan
Japan
Vietnam
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
Malaysia
 
115.54
54.86
11.38
9.71
9.53
23.72
22.15
18.18
15.84
11.01
2016
กรกฎาคม
408.65
562.20
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Malaysia
 
197.31
59.09
35.86
24.86
16.58
190.18
140.96
44.25
28.47
19.19
2016
มิถุนายน
432.20
576.81
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Switzerland
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
207.75
72.36
31.21
23.88
12.40
167.90
156.05
49.87
29.35
19.41
2016
พฤษภาคม
412.51
682.45
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Laos
 
183.30
78.28
30.87
23.39
13.28
248.06
139.05
42.28
33.25
28.14
2016
เมษายน
351.81
666.19
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Laos
 
141.13
80.69
29.25
21.11
12.63
209.42
209.23
53.08
23.25
22.32
2016
มีนาคม
416.07
646.12
China
Malaysia
Taiwan
Swaziland
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Laos
United States
 
149.74
102.60
25.21
23.34
18.04
194.38
187.12
47.12
21.05
20.58
2016
กุมภาพันธ์
344.59
539.99
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Vietnam
Indonesia
South Korea
Myanmar (Burma)
Taiwan
 
147.31
82.20
26.16
15.76
14.96
207.90
95.74
43.63
22.10
21.07
2016
มกราคม
348.21
509.57
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
Taiwan
 
169.01
81.67
23.49
18.39
11.34
161.40
137.02
35.60
28.80
23.15
2015
ธันวาคม
371.29
763.84
China
Malaysia
Taiwan
Japan
United States
Vietnam
Indonesia
Australia
South Korea
Malaysia
 
163.95
71.73
27.73
26.47
12.45
251.80
239.38
46.87
30.05
26.17
2015
พฤศจิกายน
583.89
607.58
China
Japan
Malaysia
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
Iraq
 
202.23
169.07
96.35
28.07
8.47
235.95
129.74
37.46
21.03
20.78
2015
ตุลาคม
402.61
506.13
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Japan
 
188.85
82.98
23.40
22.95
15.44
182.15
126.63
24.65
15.31
14.13
2015
กันยายน
423.50
498.06
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Switzerland
Vietnam
Indonesia
Taiwan
Malaysia
United States
 
189.07
77.87
28.07
21.95
12.71
151.15
122.57
26.65
24.71
21.20
2015
สิงหาคม
438.72
516.37
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
United States
 
215.48
86.45
30.62
16.73
14.97
168.24
139.94
24.00
23.57
23.22
2015
กรกฎาคม
410.33
591.76
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Swaziland
Vietnam
Indonesia
South Korea
Taiwan
United States
 
186.27
83.61
27.88
22.67
12.01
295.37
95.26
29.61
19.82
19.17
2015
มิถุนายน
469.13
561.30
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Swaziland
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
180.63
100.92
27.94
26.14
23.72
220.34
108.97
34.76
22.88
15.72
2015
พฤษภาคม
399.18
537.72
China
Malaysia
Taiwan
Indonesia
Japan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
United States
 
150.81
89.82
29.10
17.93
17.36
195.65
141.92
26.23
24.81
16.76
2015
เมษายน
404.03
529.60
China
Malaysia
Taiwan
United States
Japan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
United States
 
181.36
76.88
26.02
25.36
19.24
193.46
164.64
24.24
18.10
17.05
2015
มีนาคม
374.88
832.71
China
Malaysia
Japan
Swaziland
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Malaysia
United States
South Korea
 
112.19
109.77
26.42
21.26
20.06
442.84
165.72
29.09
27.25
24.63
2015
กุมภาพันธ์
391.52
581.54
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Singapore
Vietnam
Indonesia
South Korea
Taiwan
United States
 
180.77
93.61
25.72
24.40
6.54
208.73
174.10
30.90
20.15
20.04
2015
มกราคม
397.64
576.75
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
South Korea
Malaysia
 
211.03
81.23
23.50
18.55
11.94
257.46
135.01
35.02
31.35
24.07
2014
ธันวาคม
462.31
565.60
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Taiwan
 
227.08
85.07
26.32
24.20
18.49
209.81
142.48
36.48
33.37
13.54
2014
พฤศจิกายน
439.74
570.50
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Vietnam
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Japan
 
226.49
95.21
20.57
15.98
7.69
235.46
121.49
42.09
28.12
13.93
2014
ตุลาคม
444.90
580.57
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
South Korea
Japan
Malaysia
 
185.46
104.33
24.16
19.28
16.47
185.46
185.18
42.21
18.13
15.30
2014
กันยายน
465.46
586.65
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Swaziland
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
187.16
108.46
24.81
23.33
15.38
191.71
145.89
41.67
27.39
25.45
2014
สิงหาคม
377.82
446.72
China
Malaysia
Japan
Germany
Taiwan
Vietnam
Indonesia
South Korea
United States
Malaysia
 
159.14
83.57
25.01
19.60
14.64
142.84
113.30
34.77
16.50
15.22
2014
กรกฎาคม
496.32
533.52
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
South Korea
Taiwan
Malaysia
 
232.37
100.32
24.49
23.23
19.00
172.02
135.61
47.93
18.08
17.17
2014
มิถุนายน
444.83
533.17
China
Malaysia
Taiwan
Germany
Japan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
192.07
88.34
25.07
20.58
19.90
181.83
133.89
47.38
19.27
17.17
2014
พฤษภาคม
446.38
461.82
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
Taiwan
 
207.67
91.67
28.30
24.60
12.43
163.51
75.16
44.21
24.55
19.53
2014
เมษายน
422.03
421.20
China
Malaysia
Taiwan
Japan
United States
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
171.49
85.79
26.74
21.99
19.52
136.62
94.51
38.60
17.57
16.10
2014
มีนาคม
467.15
369.44
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
202.73
107.55
29.46
26.08
12.73
123.16
69.56
21.84
18.98
17.51
2014
กุมภาพันธ์
305.87
449.75
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Swaziland
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
United States
 
92.05
89.59
22.51
22.25
11.63
188.94
81.38
20.04
18.12
16.84
2014
มกราคม
419.25
437.70
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
189.81
95.14
25.45
23.48
21.34
203.13
72.21
30.98
25.73
15.19
2013
ธันวาคม
336.14
449.12
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
143.28
81.46
24.49
21.08
8.07
180.17
62.13
54.98
18.45
13.05
2013
พฤศจิกายน
365.87
487.44
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
 
150.11
73.17
22.87
22.30
16.83
157.14
111.27
39.94
24.03
22.06
2013
ตุลาคม
417.43
446.20
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Hong Kong
Vietnam
Indonesia
South Korea
Malaysia
United States
 
203.12
85.84
23.75
23.74
9.56
151.46
88.15
43.32
24.20
17.18
2013
กันยายน
404.69
501.41
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Canada
Vietnam
Indonesia
South Korea
Australia
Malaysia
 
166.56
73.85
28.45
20.84
17.44
156.57
107.42
38.15
36.90
26.13
2013
สิงหาคม
365.83
498.08
China
Malaysia
Taiwan
Germany
Japan
Vietnam
Indonesia
South Korea
Australia
United States
 
153.84
69.61
25.63
19.24
18.15
145.04
134.96
39.83
34.90
18.06
2013
กรกฎาคม
460.84
505.55
China
Malaysia
Japan
Germany
Taiwan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Australia
United States
 
199.26
91.55
25.60
20.45
20.29
142.16
115.37
48.71
45.50
26.27
2013
มิถุนายน
346.26
497.03
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Canada
Vietnam
Indonesia
Australia
South Korea
Malaysia
 
143.31
67.77
20.61
17.45
14.45
167.59
108.74
47.16
40.30
14.60
2013
พฤษภาคม
352.06
476.20
China
Malaysia
Taiwan
Germany
Japan
Indonesia
Vietnam
South Korea
Malaysia
Taiwan
 
136.73
77.77
20.71
19.49
15.92
167.71
97.52
37.71
19.61
19.00
2013
เมษายน
302.58
415.86
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Hong Kong
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Taiwan
 
115.82
63.18
23.92
22.30
9.63
136.81
104.05
37.64
28.49
13.79
2013
มีนาคม
299.21
430.31
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
Taiwan
 
99.14
67.69
28.01
26.20
8.75
130.35
110.53
34.48
18.23
13.21
2013
กุมภาพันธ์
268.78
437.18
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Australia
Japan
 
91.11
56.09
21.90
21.45
14.88
162.59
108.50
31.89
17.26
13.34
2013
มกราคม
291.98
497.39
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Swaziland
Indonesia
Vietnam
South Korea
United States
Australia
 
131.27
56.66
23.26
22.55
11.27
182.89
179.00
29.68
24.48
13.37
2012
ธันวาคม
311.87
319.80
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Australia
United States
 
135.69
59.12
19.83
18.93
15.20
84.92
67.86
41.64
21.93
18.41
2012
พฤศจิกายน
336.27
402.17
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Vietnam
Indonesia
South Korea
Japan
United States
 
133.63
63.28
25.39
25.39
15.95
126.36
102.88
38.43
26.39
20.92
2012
ตุลาคม
341.92
510.79
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Australia
United States
 
128.54
71.76
25.41
24.55
15.17
165.89
142.14
43.91
18.40
18.23
2012
กันยายน
327.28
450.04
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Swaziland
Indonesia
Vietnam
South Korea
Taiwan
Singapore
 
140.72
67.71
22.06
19.93
17.89
120.22
117.36
39.61
22.88
20.98
2012
สิงหาคม
344.38
439.41
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
United States
South Korea
Brazil
 
141.12
58.50
28.09
27.73
12.57
99.92
90.80
46.63
42.15
37.56
2012
กรกฎาคม
376.16
483.57
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
Vietnam
South Korea
Taiwan
United States
 
164.15
57.97
35.72
23.97
12.37
112.96
112.60
43.34
39.22
32.48
2012
มิถุนายน
376.84
617.72
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
Vietnam
Taiwan
South Korea
United States
 
147.29
62.64
32.22
28.00
16.71
201.28
127.00
62.42
40.52
40.31
2012
พฤษภาคม
373.23
679.70
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
South Korea
Taiwan
Brazil
 
124.50
67.78
34.22
24.09
18.70
213.71
202.94
51.39
47.19
19.13
2012
เมษายน
275.02
402.70
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Indonesia
Vietnam
Indonesia
Brazil
South Korea
United States
 
93.06
46.18
24.05
23.77
11.98
122.41
86.50
39.87
29.00
23.46
2012
มีนาคม
315.91
547.94
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
Taiwan
Brazil
South Korea
 
89.47
54.87
28.80
26.92
24.92
175.95
118.66
61.85
29.22
28.41
2012
กุมภาพันธ์
259.13
446.50
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Swaziland
Indonesia
Vietnam
Brazil
Taiwan
United States
 
63.83
56.81
33.01
24.51
14.47
117.57
109.55
35.52
25.00
24.43
2012
มกราคม
250.04
376.01
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
Vietnam
South Korea
Taiwan
Brazil
 
90.30
42.64
29.15
21.52
13.78
108.62
103.73
27.79
23.50
21.81
2011
ธันวาคม
251.81
446.29
China
Malaysia
Japan
Indonesia
Taiwan
Indonesia
Vietnam
Taiwan
South Korea
Japan
 
84.53
41.50
23.38
23.13
22.60
108.52
81.04
67.58
41.55
23.26
2011
พฤศจิกายน
284.82
381.79
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
Vietnam
South Korea
Taiwan
Japan
 
86.05
47.53
33.83
21.87
20.67
115.28
79.80
32.51
20.16
20.05
2011
ตุลาคม
262.35
371.49
China
Japan
Malaysia
Indonesia
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Taiwan
South Korea
Brazil
 
83.15
48.65
43.72
17.75
15.29
81.74
79.99
40.31
36.86
19.82
2011
กันยายน
269.26
440.48
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
Brazil
South Korea
Japan
 
95.26
41.66
24.94
19.69
15.95
133.97
86.94
35.69
31.64
26.41
2011
สิงหาคม
350.74
383.73
China
Malaysia
Japan
Indonesia
Taiwan
Vietnam
Indonesia
Taiwan
South Korea
United States
 
133.34
60.56
26.02
20.51
17.48
110.92
66.09
48.88
27.19
21.04
2011
กรกฎาคม
1,910.27
301.53
China
Malaysia
Indonesia
Taiwan
Japan
Indonesia
Vietnam
Taiwan
South Korea
Brazil
 
1,628.02
52.46
36.86
21.21
18.67
94.53
35.02
31.98
21.65
18.98
2011
มิถุนายน
306.84
389.81
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Indonesia
Indonesia
South Korea
Taiwan
Vietnam
United States
 
120.22
62.39
19.94
18.13
12.54
95.26
51.28
43.13
41.04
30.59
2011
พฤษภาคม
264.60
369.51
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
Taiwan
South Korea
Brazil
 
100.74
48.46
23.20
17.82
12.59
132.56
34.79
32.67
21.63
18.00
2011
เมษายน
289.98
468.89
China
Malaysia
Taiwan
Switzerland
Japan
Vietnam
Indonesia
China
United States
Taiwan
 
74.24
65.89
24.28
20.45
18.14
134.91
112.03
71.02
31.15
16.55
2011
มีนาคม
330.49
382.67
China
Malaysia
Indonesia
Germany
Japan
Vietnam
Indonesia
Taiwan
United States
Brazil
 
85.30
67.96
27.80
27.68
26.68
117.91
71.00
54.92
23.88
17.56
2011
กุมภาพันธ์
224.45
352.60
China
Malaysia
Japan
Indonesia
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
Taiwan
Japan
 
54.79
39.99
33.83
15.92
14.43
95.00
94.66
38.62
25.99
10.99
2011
มกราคม
221.44
255.65
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
Taiwan
United States
Japan
 
81.42
54.32
16.87
16.24
10.99
75.27
59.65
25.64
23.76
12.30
2010
ธันวาคม
227.27
297.13
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
Taiwan
Japan
 
75.01
47.47
21.72
20.51
7.66
95.10
44.46
24.13
22.48
15.16
2010
พฤศจิกายน
278.88
284.22
China
Japan
Malaysia
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
United States
China
Japan
 
90.71
49.29
45.69
19.26
9.65
84.67
64.28
23.10
14.53
14.18
2010
ตุลาคม
239.78
298.22
China
Malaysia
Japan
Switzerland
Taiwan
Indonesia
Vietnam
United States
Japan
China
 
79.08
41.62
19.97
14.80
13.54
85.78
60.50
43.58
14.74
13.45
2010
กันยายน
257.92
323.43
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
Brazil
Taiwan
 
82.47
44.10
29.65
17.98
14.32
67.85
62.63
37.15
23.88
17.53
2010
สิงหาคม
326.73
314.14
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
Brazil
Taiwan
 
115.76
53.18
30.91
21.55
20.76
72.82
67.34
30.60
18.89
17.65
2010
กรกฎาคม
319.35
347.54
China
Malaysia
Indonesia
Japan
Taiwan
Indonesia
Vietnam
United States
Japan
Taiwan
 
118.73
43.36
22.16
21.11
19.62
107.51
69.19
46.23
17.75
11.54
2010
มิถุนายน
324.61
362.00
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
United States
Vietnam
Taiwan
Japan
 
113.91
55.08
38.04
25.84
15.47
127.89
56.80
54.90
18.70
17.46
2010
พฤษภาคม
248.43
299.34
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Germany
Indonesia
Vietnam
United States
Japan
Taiwan
 
78.49
45.95
24.65
19.26
18.48
97.12
53.39
43.97
13.62
12.91
2010
เมษายน
225.24
226.32
China
Malaysia
Japan
Taiwan
Austria
Indonesia
Vietnam
United States
Taiwan
Malaysia
 
71.22
34.70
22.89
17.01
11.41
58.68
56.27
19.53
15.74
11.61
2010
มีนาคม
210.60
378.30
China
Malaysia
Taiwan
Japan
Germany
Vietnam
Indonesia
United States
Japan
Laos
 
64.02
36.00
19.10
17.49
13.00
108.26
107.28
42.67
15.49
13.81
2010
กุมภาพันธ์
187.26
319.91
China
Malaysia
Japan
Taiwan
United States
Indonesia
Vietnam
United States
Taiwan
Japan
 
60.36
31.76
19.51
16.14
10.71
94.55
78.06
38.70
13.62
13.26
2010
มกราคม
205.28
310.55
China
Malaysia
Taiwan
Japan
United States
Vietnam
Indonesia
United States
Taiwan
Japan
 
77.14
35.34
19.75
16.71
11.91
95.92
84.53
54.10
10.68
10.52
ผลรวม
53,347.68
74,523.82
 

ประเภทบรรจุภัณฑ์แก้ว ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
มูลค่าการนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก
(ล้านบาท)
ประเทศและมูลค่าการนำเข้า
5 อันดับแรก
ประเทศและมูลค่าการส่งออก
5 อันดับแรก
Year
Month
Import
Export
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
2021
กุมภาพันธ์
130.50
189.52
China
Indonesia
South Korea
United States
Taiwan
Myanmar
United States
Laos
Australia
Vietnam
88.36
9.61
9.02
8.06
4.31
33.24
27.78
25.39
21.10
14.22
2021
มกราคม
155.69
125.71
China
Indonesia
South Korea
Japan
France
United States
Myanmar
Vietnam
Malaysia
Australia
106.50
9.70
7.30
6.70
6.30
24.60
19.40
18.22
12.56
10.00
2020
ธันวาคม
114.00
203.49
China
South Korea
Japan
Belgium
United States
United States
Myanmar
Vietnam
Malaysia
Australia
82.48
7.56
5.69
4.77
4.44
57.88
28.29
27.66
26.41
16.17
2020
พฤศจิกายน
99.79
215.10
China
Japan
United States
Indonesia
South Korea
United States
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
69.96
7.64
6.89
3.92
2.94
38.14
29.15
26.45
26.45
20.23
2020
ตุลาคม
112.55
186.61
China
United States
Japan
South Korea
Belgium
United States
Vietnam
Latvia
Australia
Malaysia
77.97
10.79
9.42
3.69
2.75
36.46
29.62
25.57
21.43
16.34
2020
กันยายน
136.71
170.48
China
France
Japan
Indonesia
United States
Myanmar
Australia
Laos
United States
Vietnam
86.50
7.81
7.54
5.98
5.40
28.21
25.61
23.67
23.19
22.41
2020
สิงหาคม
138.38
146.05
China
United States
Vietnam
Indonesia
India
Australia
United States
Vietnam
Malaysia
Laos
82.44
13.75
8.48
7.50
5.01
24.04
23.88
22.31
17.31
15.43
2020
กรกฎาคม
130.05
153.73
China
Vietnam
United States
Indonesia
South Korea
Australia
Myanmar
United States
Vietnam
Malaysia
78.32
8.73
6.88
6.61
6.06
28.00
26.02
20.57
18.83
15.40
2020
มิถุนายน
181.15
130.23
China
India
Vietnam
Japan
United States
Myanmar
United States
Vietnam
Australia
Malaysia
106.12
10.67
10.04
9.36
9.00
23.03
18.39
18.28
18.15
13.05
2020
พฤษภาคม
130.14
146.96
China
Japan
Germany
Taiwan
Indonesia
United States
Myanmar
Australia
Vietnam
Malaysia
98.61
7.09
4.17
3.80
3.13
43.90
25.30
19.50
14.00
10.90
2020
เมษายน
169.96
152.09
China
Indonesia
Japan
United States
South Korea
United States
Australia
India
Vietnam
Myanmar
124.57
8.00
6.59
6.52
5.29
28.41
21.41
16.44
14.75
12.94
2020
มีนาคม
168.94
181.81
China
Indonesia
Japan
United States
South Korea
Myanmar
United States
Indonesia
Vietnam
Australia
108.85
11.89
11.60
8.93
7.06
37.60
34.65
28.95
19.80
14.70
2020
กุมภาพันธ์
96.49
197.67
China
Japan
Indonesia
United States
South Korea
Myanmar
Indonesia
United States
Vietnam
Australia
58.77
9.51
7.98
3.88
2.69
63.29
35.99
26.74
21.17
11.14
2020
มกราคม
126.13
202.79
China
Japan
Taiwan
France
Indonesia
Myanmar
Vietnam
Malaysia
Laos
Cambodia
89.90
7.87
7.10
5.38
2.93
63.75
25.19
20.38
15.39
11.41
2019
ธันวาคม
103.58
245.85
China
Japan
Indonesia
Taiwan
United States
Myanmar
Laos
Vietnam
Cambodia
Australia
58.32
10.68
6.35
5.49
5.45
67.13
33.00
30.10
29.11
24.26
2019
พฤศจิกายน
117.80
261.76
China
Japan
Indonesia
Taiwan
Germany
Myanmar
Laos
Australia
Vietnam
Malaysia
87.90
5.82
5.73
4.73
2.93
67.55
52.29
24.53
20.19
19.70
2019
ตุลาคม
133.77
215.19
China
United States
Japan
Taiwan
Indonesia
Myanmar
Australia
Vietnam
Laos
Malaysia
91.31
8.85
8.66
4.62
4.49
44.22
37.06
33.54
22.09
17.15
2019
กันยายน
118.73
173.29
China
Japan
Taiwan
Indonesia
United States
Laos
Myanmar
Vietnam
Australia
Malaysia
78.18
11.56
7.11
6.61
2.85
30.88
27.64
22.08
20.36
17.72
2019
สิงหาคม
128.15
166.48
China
Japan
Taiwan
Indonesia
Germany
Myanmar
United States
Malaysia
Australia
Vietnam
79.24
9.39
8.53
6.40
4.72
29.81
28.04
18.17
18.10
17.37
2019
กรกฎาคม
127.48
151.26
China
Japan
Indonesia
Taiwan
India
Vietnam
Myanmar
Malaysia
Australia
United States
80.11
13.60
9.24
6.73
3.99
29.24
25.46
15.30
13.62
12.72
2019
มิถุนายน
120.34
157.35
China
Indonesia
Japan
Taiwan
United States
India
Vietnam
Myanmar
Australia
Malaysia
85.36
8.17
6.66
4.37
4.16
29.43
25.19
17.84
15.58
15.57
2019
พฤษภาคม
136.92
158.11
China
India
Indonesia
Japan
Taiwan
India
Vietnam
Myanmar
Australia
Malaysia
84.23
11.01
7.36
6.36
5.76
31.71
27.97
24.90
15.94
14.72
2019
เมษายน
135.35
187.43
China
Japan
Indonesia
Taiwan
France
Indonesia
Vietnam
India
Myanmar
Australia
83.64
11.66
10.01
5.15
4.35
41.39
32.15
29.18
21.67
14.31
2019
มีนาคม
106.39
255.34
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Germany
Myanmar
Indonesia
Vietnam
India
Australia
62.96
12.56
7.30
6.62
2.53
67.67
42.83
35.31
26.78
23.68
2019
กุมภาพันธ์
104.58
253.97
China
India
Japan
South Korea
Taiwan
Myanmar
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Australia
61.30
10.04
8.84
4.31
3.85
70.30
48.81
46.19
27.97
17.17
2019
มกราคม
129.35
255.46
China
Japan
France
Taiwan
India
Myanmar
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Australia
92.44
7.52
5.32
4.48
4.19
88.39
67.08
26.50
22.10
19.81
2018
ธันวาคม
150.27
193.07
China
Japan
Indonesia
United States
Taiwan
Indonesia
Myanmar
Malaysia
Vietnam
Australia
99.73
11.81
10.40
6.96
5.62
41.65
36.26
30.61
22.43
14.15
2018
พฤศจิกายน
149.61
304.29
China
Japan
Indonesia
Taiwan
France
Myanmar
Malaysia
Indonesia
Laos
Cambodia
100.79
11.99
10.01
6.74
5.43
65.37
58.84
56.14
38.25
26.59
2018
ตุลาคม
100.39
289.83
China
Taiwan
Japan
Indonesia
France
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
Australia
54.00
10.85
9.00
6.38
5.68
70.00
69.69
46.02
24.19
21.18
2018
กันยายน
91.23
204.65
China
Japan
Taiwan
France
Indonesia
Myanmar (Burma)
Laos
Malaysia
Vietnam
Australia
54.29
12.48
5.35
5.23
4.53
40.52
36.91
30.14
21.46
20.41
2018
สิงหาคม
153.13
191.24
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Germany
Malaysia
Laos
Myanmar (Burma)
Australia
Vietnam
110.33
10.96
10.70
6.73
3.44
57.14
33.38
26.72
18.46
18.33
2018
กรกฎาคม
116.72
171.46
China
Taiwan
India
Japan
Indonesia
Malaysia
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
Vietnam
73.94
8.23
6.48
6.27
5.53
58.55
25.62
24.87
20.79
19.53
2018
มิถุนายน
107.74
121.05
China
Indonesia
Japan
Taiwan
France
Malaysia
Vietnam
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
54.35
12.19
10.39
9.59
6.35
27.88
26.85
16.17
14.41
11.01
2018
พฤษภาคม
119.72
135.18
China
Taiwan
Indonesia
Japan
Italy
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Indonesia
Malaysia
73.27
10.39
8.83
4.90
3.70
34.05
22.34
19.87
19.23
11.56
2018
เมษายน
113.99
134.20
China
Taiwan
Japan
Indonesia
India
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Indonesia
Vietnam
73.19
11.22
8.08
5.48
4.21
28.90
17.97
17.91
17.55
17.41
2018
มีนาคม
101.82
144.98
China
Japan
India
France
Italy
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Australia
Laos
65.34
7.22
6.40
4.89
4.01
31.92
28.28
23.50
15.84
14.86
2018
กุมภาพันธ์
113.41
136.85
China
Indonesia
Taiwan
Japan
India
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Australia
Laos
73.16
13.40
9.49
3.41
3.20
39.86
19.81
16.22
15.59
13.77
2018
มกราคม
97.07
150.61
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Germany
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Australia
Malaysia
55.37
7.82
5.84
4.82
4.37
40.50
28.97
28.51
18.66
14.07
2017
ธันวาคม
117.17
217.43
China
Indonesia
Japan
Taiwan
Germany
Myanmar (Burma)
Laos
Indonesia
Vietnam
Australia
72.94
12.48
9.43
7.68
3.93
49.91
45.06
32.22
28.02
22.04
2017
พฤศจิกายน
122.43
238.42
China
Japan
Taiwan
India
Indonesia
Laos
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Malaysia
82.00
12.63
8.82
4.72
3.92
57.36
50.52
31.16
30.71
22.90
2017
ตุลาคม
108.06
160.98
China
Taiwan
Indonesia
Japan
India
Myanmar (Burma)
Laos
Indonesia
Cambodia
Vietnam
70.22
10.37
9.24
7.22
2.16
28.83
27.69
26.31
21.16
19.41
2017
กันยายน
97.00
105.00
China
Taiwan
Indonesia
Japan
Italy
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Australia
Myanmar (Burma)
69.18
6.00
5.50
4.42
2.01
19.42
15.63
13.53
13.20
12.58
2017
สิงหาคม
116.00
151.00
China
Japan
Taiwan
Indonesia
India
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Indonesia
Malaysia
76.53
8.95
8.28
5.33
3.52
45.98
24.13
16.63
16.21
12.36
2017
กรกฎาคม
88.08
110.15
China
Taiwan
Japan
India
Indonesia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Australia
Malaysia
57.36
9.31
5.85
4.27
4.05
22.66
15.82
15.27
14.72
11.92
2017
มิถุนายน
126.01
116.23
China
Taiwan
Japan
India
Indonesia
Vietnam
Indonesia
Australia
Myanmar (Burma)
Laos
83.94
8.73
6.20
5.07
4.82
19.95
18.40
16.30
16.00
12.98
2017
พฤษภาคม
121.25
107.39
China
Taiwan
India
Japan
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Australia
Myanmar (Burma)
Indonesia
76.80
10.81
7.89
7.15
5.96
23.17
18.48
12.66
12.30
10.20
2017
เมษายน
110.48
103.41
China
Taiwan
Indonesia
Turkey
Japan
Vietnam
Malaysia
Laos
Indonesia
Australia
73.01
6.81
6.46
4.87
4.31
24.79
18.25
12.22
11.35
11.00
2017
มีนาคม
194.39
108.03
China
Turkey
Indonesia
Taiwan
Japan
Australia
Laos
Myanmar (Burma)
Vietnam
Malaysia
78.05
57.46
14.85
9.22
7.22
18.33
18.31
15.50
15.45
14.76
2017
กุมภาพันธ์
189.01
148.99
Turkey
China
Indonesia
Japan
Taiwan
Vietnam
Myanmar (Burma)
Cambodia
Australia
Indonesia
88.23
53.37
18.15
8.85
7.11
28.03
27.29
19.94
17.17
14.71
2017
มกราคม
218.24
107.18
Turkey
China
Indonesia
Taiwan
India
Indonesia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Malaysia
128.77
52.53
12.93
9.46
4.79
20.03
17.03
16.14
14.75
13.77
2016
ธันวาคม
114.60
194.68
China
Turkey
Indonesia
Taiwan
India
Laos
Vietnam
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
59.10
17.30
8.30
8.20
5.30
53.32
40.81
32.86
15.63
12.62
2016
พฤศจิกายน
161.78
189.06
China
Indonesia
Japan
Turkey
Taiwan
Laos
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Malaysia
90.50
18.20
14.80
12.80
7.60
56.97
40.06
29.22
19.42
12.70
2016
ตุลาคม
164.96
151.26
China
Indonesia
Taiwan
France
Japan
Laos
Vietnam
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
65.56
51.08
14.00
8.96
6.46
37.60
37.37
23.09
11.81
10.26
2016
กันยายน
201.79
127.04
China
Indonesia
Taiwan
France
Japan
Vietnam
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
Malaysia
104.67
54.09
8.03
6.15
5.30
36.89
20.92
17.00
12.72
9.98
2016
สิงหาคม
216.11
118.78
China
Indonesia
India
Taiwan
Japan
Vietnam
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
Malaysia
115.54
54.86
11.38
9.71
9.53
23.72
22.15
18.18
15.84
11.01
2016
กรกฎาคม
168.66
129.50
China
Indonesia
Taiwan
Japan
India
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Malaysia
Indonesia
114.75
10.57
7.55
7.43
6.36
32.83
26.87
17.19
11.39
10.67
2016
มิถุนายน
177.22
123.72
China
Indonesia
Taiwan
Japan
India
Australia
Vietnam
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
121.53
12.32
9.28
8.06
5.89
22.90
20.94
18.74
16.42
14.56
2016
พฤษภาคม
165.35
113.88
China
Taiwan
Japan
Malaysia
Indonesia
Australia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Malaysia
123.12
10.90
7.74
4.87
3.18
24.01
22.43
20.39
18.11
15.43
2016
เมษายน
168.00
119.93
China
Japan
Indonesia
Taiwan
Malaysia
Vietnam
Indonesia
Myanmar (Burma)
Malaysia
Laos
124.47
9.58
9.04
5.53
4.41
34.13
28.67
16.30
13.43
8.99
2016
มีนาคม
215.61
115.07
China
Indonesia
Taiwan
Japan
India
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Laos
Indonesia
162.54
10.67
7.76
7.48
6.22
32.97
21.26
13.90
12.72
11.77
2016
กุมภาพันธ์
198.92
105.58
China
Taiwan
Japan
India
Indonesia
Myanmar (Burma)
Malaysia
Vietnam
Australia
Indonesia
159.70
10.37
6.77
6.57
5.04
38.12
13.18
13.03
12.28
9.80
2016
มกราคม
199.91
112.42
China
Indonesia
Japan
Taiwan
India
Myanmar (Burma)
Vietnam
Malaysia
Australia
Indonesia
158.10
9.53
6.12
5.92
4.01
40.67
14.29
13.19
10.61
9.73
2015
ธันวาคม
129.64
162.96
China
Indonesia
Taiwan
Japan
South Korea
Laos
Australia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
83.76
10.24
8.76
5.09
3.29
43.75
19.21
33.79
18.43
13.71
2015
พฤศจิกายน
145.23
152.45
China
Vietnam
Taiwan
Indonesia
France
Myanmar (Burma)
Australia
Laos
Vietnam
Malaysia
73.81
15.23
12.61
9.82
8.40
52.19
21.60
17.75
15.77
13.55
2015
ตุลาคม
126.14
188.51
China
Indonesia
Japan
India
Taiwan
Laos
Malaysia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
73.78
18.00
7.84
6.52
6.35
59.77
33.82
26.39
20.18
14.77
2015
กันยายน
134.12
138.01
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Italy
Australia
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Vietnam
92.55
12.97
8.09
7.87
5.06
28.36
27.57
21.45
16.36
15.62
2015
สิงหาคม
106.63
111.41
China
Japan
Indonesia
Malaysia
Taiwan
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Indonesia
Malaysia
60.75
10.10
6.74
5.92
4.27
31.43
23.00
16.30
16.30
7.54
2015
กรกฎาคม
118.19
115.08
China
India
Taiwan
Indonesia
Japan
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
Malaysia
Vietnam
71.54
12.27
8.64
5.21
5.03
31.86
16.51
13.06
12.00
10.51
2015
มิถุนายน
125.50
83.85
China
Indonesia
Taiwan
India
Italy
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Malaysia
Indonesia
83.75
10.85
9.56
4.47
3.61
14.00
12.09
11.60
11.37
11.22
2015
พฤษภาคม
94.08
81.17
China
Taiwan
Indonesia
Japan
India
Indonesia
Myanmar (Burma)
Vietnam
Malaysia
Laos
52.39
7.20
7.13
4.94
4.88
13.89
12.22
10.64
10.48
8.67
2015
เมษายน
117.23
105.19
China
Taiwan
Indonesia
Malaysia
India
Laos
Australia
Malaysia
Myanmar (Burma)
Vietnam
76.99
10.26
5.79
4.56
4.07
18.38
15.87
13.88
13.53
12.87
2015
มีนาคม
117.31
109.28
China
Indonesia
Vietnam
India
France
Laos
Malaysia
Vietnam
Australia
Indonesia
61.58
13.04
10.70
5.81
5.34
39.78
15.62
12.79
12.27
9.15
2015
กุมภาพันธ์
111.14
147.75
China
Taiwan
Indonesia
Japan
India
Myanmar (Burma)
Laos
Vietnam
Malaysia
Australia
79.17
8.89
8.05
5.26
3.55
54.65
26.43
20.00
9.75
8.26
2015
มกราคม
82.88
147.18
China
Taiwan
Japan
France
India
Myanmar (Burma)
Laos
Malaysia
Vietnam
Australia
50.70
10.28
4.09
3.43
3.21
46.93
35.56
17.90
17.73
10.98
2014
ธันวาคม
148.85
142.43
China
Indonesia
Taiwan
Italy
Malaysia
Laos
Myanmar (Burma)
Indonesia
Vietnam
Spain
92.69
17.19
7.87
5.28
5.13
47.02
32.63
15.94
10.28
9.10
2014
พฤศจิกายน
132.27
139.30
China
Malaysia
Indonesia
Taiwan
Japan
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
Vietnam
74.11
24.54
8.63
7.35
4.40
45.25
29.51
12.56
12.06
10.12
2014
ตุลาคม
106.81
169.40
China
Malaysia
Indonesia
Germany
Taiwan
Laos
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Indonesia
58.70
15.24
7.71
5.30
4.88
55.02
33.76
16.27
15.01
10.51
2014
กันยายน
124.87
108.17
China
Italy
Indonesia
Taiwan
Malaysia
Laos
Myanmar (Burma)
Vietnam
Spain
Australia
67.43
9.61
8.51
7.09
6.35
22.99
16.79
11.76
11.61
11.15
2014
สิงหาคม
93.74
94.31
China
Malaysia
Taiwan
Indonesia
Japan
Myanmar (Burma)
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Laos
57.13
5.91
4.90
4.80
4.74
20.78
13.44
9.98
9.84
9.01
2014
กรกฎาคม
132.66
86.17
China
Indonesia
Germany
Malaysia
Taiwan
Myanmar (Burma)
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Australia
76.32
9.68
9.04
8.28
6.67
19.16
14.18
13.23
10.51
6.98
2014
มิถุนายน
106.43
116.33
China
Indonesia
Malaysia
Germany
Taiwan
Myanmar (Burma)
Australia
Vietnam
Malaysia
Spain
57.91
12.03
9.14
7.15
6.61
34.04
13.13
12.06
10.61
10.26
2014
พฤษภาคม
126.32
151.18
China
Germany
France
Indonesia
Taiwan
Myanmar (Burma)
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Spain
64.70
10.59
10.01
8.63
6.09
44.84
23.35
18.64
15.87
14.13
2014
เมษายน
133.53
138.65
China
Indonesia
United Arab Emirates
Malaysia
Taiwan
Myanmar (Burma)
Laos
Vietnam
Spain
Malaysia
64.48
13.25
9.34
8.98
8.83
34.12
28.62
18.05
15.41
13.21
2014
มีนาคม
98.88
189.61
China
Germany
Taiwan
Malaysia
France
Laos
Myanmar (Burma)
Vietnam
Malaysia
Indonesia
55.48
8.83
7.35
4.20
3.89
64.80
27.00
19.13
15.68
15.05
2014
กุมภาพันธ์
100.65
161.13
China
Indonesia
United Arab Emirates
Germany
Taiwan
Laos
Myanmar (Burma)
Indonesia
Malaysia
Spain
48.74
11.73
6.73
6.72
6.41
57.37
41.68
12.82
11.05
9.98
2014
มกราคม
118.58
129.61
China
United Arab Emirates
Malaysia
Indonesia
Germany
Myanmar (Burma)
Australia
Laos
Malaysia
Indonesia
47.19
14.58
11.23
11.17
7.81
36.70
18.84
14.18
13.78
9.86
2013
ธันวาคม
119.82
156.44
China
Malaysia
Taiwan
Indonesia
United Arab Emirates
Myanmar (Burma)
Laos
Malaysia
Phillipines
Spain
62.94
12.02
8.05
7.70
7.13
44.35
39.81
15.93
11.59
9.61
2013
พฤศจิกายน
166.07
137.63
China
Indonesia
United Arab Emirates
Germany
Japan
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Australia
Indonesia
104.80
11.00
10.06
9.49
7.34
35.84
35.20
16.99
12.76
10.33
2013
ตุลาคม
165.94
163.74
China
Indonesia
Germany
United Arab Emirates
Taiwan
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
South Africa
Spain
87.67
14.94
13.41
11.54
8.83
85.98
19.13
11.63
9.60
7.42
2013
กันยายน
154.59
165.25
China
India
Taiwan
Germany
Indonesia
Australia
Laos
Myanmar (Burma)
Indonesia
Malaysia
91.42
11.29
7.75
7.67
5.94
48.93
44.99
17.11
12.82
11.48
2013
สิงหาคม
189.12
94.98
China
India
United Arab Emirates
Germany
Taiwan
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
Vietnam
Laos
90.13
47.43
10.22
7.35
6.24
28.19
14.79
14.62
10.84
7.72
2013
กรกฎาคม
187.02
107.66
China
India
United Arab Emirates
Germany
Taiwan
Myanmar (Burma)
Malaysia
Spain
Vietnam
Australia
83.11
33.24
17.49
9.64
8.93
24.80
15.14
13.14
9.54
8.50
2013
มิถุนายน
189.32
108.04
China
United Arab Emirates
India
Indonesia
Taiwan
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Indonesia
Laos
52.72
45.21
44.14
13.71
9.81
22.09
21.00
12.81
11.01
9.24
2013
พฤษภาคม
173.17
103.45
China
India
United Arab Emirates
Taiwan
Indonesia
Laos
Vietnam
Malaysia
Myanmar (Burma)
Indonesia
75.98
34.26
21.91
7.84
6.80
15.08
14.46
12.69
12.64
11.75
2013
เมษายน
27.32
102.74
China
United Arab Emirates
Indonesia
India
Germany
Laos
Malaysia
Australia
Indonesia
Vietnam
61.37
26.60
23.75
17.85
10.09
20.03
12.57
11.87
10.79
10.76
2013
มีนาคม
209.08
144.16
China
United Arab Emirates
Indonesia
Germany
France
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
Spain
92.09
41.42
30.05
8.70
7.55
33.16
30.60
18.43
11.68
10.60
2013
กุมภาพันธ์
144.99
98.88
China
India
Indonesia
United Arab Emirates
Germany
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Spain
Indonesia
73.94
13.31
10.66
10.35
8.73
33.24
15.15
12.28
10.43
9.67
2013
มกราคม
212.75
141.53
China
United Arab Emirates
Indonesia
Germany
Taiwan
Laos
Indonesia
Malaysia
Australia
Myanmar (Burma)
87.71
39.17
37.92
13.61
6.71
52.85
22.59
15.70
13.38
12.03
2012
ธันวาคม
238.97
103.90
China
Indonesia
United Arab Emirates
Germany
Taiwan
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Australia
South Africa
86.44
82.04
36.43
6.34
6.13
29.24
12.24
9.82
8.88
8.30
2012
พฤศจิกายน
266.41
72.55
China
India
Indonesia
United Arab Emirates
Vietnam
Malaysia
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
Vietnam
127.13
40.97
37.21
22.72
9.15
158.18
117.57
102.05
136.71
81.78
2012
ตุลาคม
253.11
83.78
China
India
Indonesia
Vietnam
Taiwan
Australia
Laos
Malaysia
Indonesia
South Africa
121.63
48.87
20.47
13.92
10.74
14.71
13.52
13.38
9.42
5.67
2012
กันยายน
1,704.03
87.06
China
India
Indonesia
Vietnam
Germany
Vietnam
Malaysia
Laos
Australia
South Africa
75.42
58.59
19.15
16.02
8.73
11.37
10.03
9.09
9.07
7.83
2012
สิงหาคม
169.11
87.38
India
China
Vietnam
Indonesia
Taiwan
Australia
Laos
Malaysia
Myanmar (Burma)
Vietnam
66.33
58.33
11.81
9.58
7.68
14.24
13.04
11.50
10.43
9.23
2012
กรกฎาคม
187.32
96.22
China
India
Indonesia
Taiwan
Japan
Myanmar (Burma)
Malaysia
Vietnam
Australia
Indonesia
91.19
54.66
13.66
6.71
5.65
17.14
14.90
13.72
12.80
9.82
2012
มิถุนายน
147.01
87.91
China
India
Taiwan
Japan
France
Malaysia
Australia
Laos
Myanmar (Burma)
South Africa
82.91
34.27
6.73
6.44
5.44
15.56
11.60
9.26
9.13
8.81
2012
พฤษภาคม
199.64
87.38
China
Indonesia
India
United Arab Emirates
Taiwan
Australia
Vietnam
Malaysia
Indonesia
Myanmar (Burma)
109.47
23.87
21.06
11.16
10.04
14.52
12.91
12.61
9.82
9.67
2012
เมษายน
230.68
101.13
China
Indonesia
India
United Arab Emirates
Taiwan
Malaysia
Australia
Indonesia
Spain
South Africa
114.27
56.14
20.21
18.89
7.09
33.42
19.43
11.94
9.18
8.36
2012
มีนาคม
189.32
92.05
China
Indonesia
Taiwan
Japan
India
Laos
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
Malaysia
82.96
66.68
6.94
6.74
6.70
19.39
13.94
11.09
10.69
8.94
2012
กุมภาพันธ์
185.36
78.77
Indonesia
China
Italy
Japan
Taiwan
Myanmar (Burma)
Spain
Malaysia
Indonesia
South Africa
122.86
36.53
6.21
5.50
4.10
15.84
15.74
11.69
9.15
5.53
2012
มกราคม
180.38
88.15
Indonesia
China
India
Taiwan
Japan
Australia
Myanmar (Burma)
Spain
Malaysia
Laos
67.71
66.69
17.09
9.88
5.15
15.29
13.47
11.66
10.72
8.91
2011
ธันวาคม
116.52
92.53
Indonesia
China
Taiwan
India
Germany
Laos
Malaysia
Indonesia
Spain
Myanmar (Burma)
48.21
42.43
5.59
5.15
4.40
17.60
13.02
10.84
10.77
8.36
2011
พฤศจิกายน
76.15
96.44
China
Taiwan
India
France
Indonesia
Laos
Myanmar (Burma)
Malaysia
Australia
Indonesia
37.44
7.54
6.70
4.90
3.85
20.44
15.43
14.86
10.42
8.47
2011
ตุลาคม
75.82
123.62
China
Indonesia
India
Taiwan
Germany
Laos
Australia
Vietnam
Spain
Myanmar (Burma)
39.72
9.08
8.63
4.71
4.37
23.50
18.82
18.59
13.76
11.19
2011
กันยายน
88.58
120.90
China
Germany
Taiwan
India
Japan
Laos
Australia
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
54.75
7.19
7.10
5.43
3.25
25.52
17.81
16.88
10.44
10.04
2011
สิงหาคม
134.89
86.24
China
Indonesia
Germany
Japan
India
Myanmar (Burma)
Malaysia
Australia
Vietnam
Cambodia
75.49
14.97
10.80
7.00
6.83
17.57
14.73
14.63
6.41
6.13
2011
กรกฎาคม
116.97
82.73
China
Indonesia
Germany
France
Taiwan
Vietnam
Malaysia
Myanmar (Burma)
Australia
Indonesia
81.78
6.24
6.00
4.74
4.73
15.16
13.50
12.85
12.26
7.51
2011
มิถุนายน
102.05
99.00
China
Indonesia
Taiwan
Japan
France
Myanmar (Burma)
Malaysia
Australia
Spain
Indonesia
47.63
12.24
12.12
6.83
4.96
21.65
16.88
15.05
9.51
9.50
2011
พฤษภาคม
97.04
108.73
China
Indonesia
Taiwan
Italy
Germany
Australia
Myanmar (Burma)
Laos
Spain
Indonesia
49.64
8.17
6.71
6.25
6.16
20.47
16.78
13.77
13.31
13.12
2011
เมษายน
71.44
108.82
China
India
Indonesia
Taiwan
Japan
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Spain
Indonesia
40.39
6.93
6.35
5.49
3.46
31.68
19.48
15.30
12.73
9.19
2011
มีนาคม
99.80
133.85
China
Indonesia
India
Taiwan
Germany
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Indonesia
Laos
45.69
14.28
8.00
6.82
6.23
35.02
30.63
18.14
12.27
11.18
2011
กุมภาพันธ์
77.76
136.43
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Germany
Myanmar (Burma)
Laos
Australia
Spain
Malaysia
38.63
11.48
7.35
5.46
5.09
25.22
23.51
21.84
16.09
14.24
2011
มกราคม
78.88
133.67
China
India
Taiwan
Japan
Germany
Myanmar (Burma)
Australia
Spain
Laos
Malaysia
37.25
11.76
6.71
6.25
3.43
41.74
13.94
13.22
12.94
11.37
2010
ธันวาคม
109.22
104.74
China
Indonesia
Germany
Taiwan
India
Myanmar (Burma)
Malaysia
Indonesia
Australia
Spain
42.33
33.36
9.20
6.49
3.34
30.45
10.70
9.82
9.70
9.31
2010
พฤศจิกายน
108.20
110.30
China
Indonesia
Taiwan
Japan
Germany
Malaysia
Australia
Phillipines
Indonesia
Vietnam
53.90
23.99
5.42
5.33
5.01
18.28
16.95
15.20
15.02
13.77
2010
ตุลาคม
93.44
80.86
China
Indonesia
India
Germany
Japan
Australia
Malaysia
Vietnam
Myanmar (Burma)
Indonesia
41.30
21.73
7.39
5.92
4.72
19.59
16.53
12.63
8.92
5.61
2010
กันยายน
87.72
4.30
China
Indonesia
Taiwan
India
France
Australia
Phillipines
Spain
Malaysia
Indonesia
46.95
15.38
4.68
4.67
4.44
6,166.00
14.42
13.00
12.48
11.74
2010
สิงหาคม
85.31
123.93
China
India
Taiwan
Indonesia
Germany
Phillipines
Australia
Malaysia
Vietnam
Indonesia
45.93
10.09
6.16
4.89
4.48
37.47
24.65
17.62
13.19
7.16
2010
กรกฎาคม
73.05
146.00
China
Germany
Indonesia
Japan
Italy
Myanmar (Burma)
Indonesia
Vietnam
Australia
Malaysia
45.88
5.80
5.32
3.78
3.30
36.19
25.98
14.30
12.81
12.32
2010
มิถุนายน
75.55
147.73
China
Indonesia
Germany
India
Japan
Indonesia
Vietnam
Australia
Malaysia
Myanmar (Burma)
29.45
11.35
8.25
6.37
5.45
21.76
20.46
19.69
18.67
13.25
2010
พฤษภาคม
73.22
136.87
China
Taiwan
Indonesia
Germany
India
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Australia
Phillipines
38.98
6.62
5.91
5.67
5.49
34.59
18.53
17.77
16.68
12.43
2010
เมษายน
77.20
119.77
China
Germany
Indonesia
Italy
France
Indonesia
Phillipines
Australia
Myanmar (Burma)
Vietnam
33.62
12.01
10.13
5.13
4.29
20.96
18.69
16.71
15.45
14.03
2010
มีนาคม
68.58
161.96
China
Indonesia
India
Germany
Taiwan
Myanmar (Burma)
Indonesia
Australia
Vietnam
Malaysia
33.48
9.16
6.86
4.14
3.38
26.22
24.91
21.06
20.00
19.02
2010
กุมภาพันธ์
56.04
216.87
China
Indonesia
Taiwan
India
Germany
Phillipines
Myanmar (Burma)
Vietnam
Australia
Malaysia
30.76
7.74
3.40
3.29
2.39
78.53
32.70
20.34
17.72
16.87
2010
มกราคม
60.41
128.58
China
Germany
Indonesia
Taiwan
Japan
Laos
Myanmar (Burma)
Australia
Malaysia
Vietnam
36.22
5.32
4.42
3.74
3.05
26.19
18.22
17.08
15.96
13.31
ผลรวม
19,355.10
18,901.05
 

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งหมด 134 รายการ
ปี
เดือน
มูลค่าการนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก
(ล้านบาท)
ประเทศและมูลค่าการนำเข้า
5 อันดับแรก
ประเทศและมูลค่าการส่งออก
5 อันดับแรก
Year
Month
Import
Export
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
2021
กุมภาพันธ์
2,101.13
3,287.89
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Laos
743.44
499.00
204.08
118.25
78.25
839.75
726.02
224.56
205.44
148.43
2021
มกราคม
2,227.02
3,086.55
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Laos
822.99
412.50
225.48
153.46
91.91
837.43
634.37
202.81
177.02
153.24
2020
ธันวาคม
2,249.93
2,977.40
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Laos
827.01
457.70
244.04
143.04
84.90
837.43
634.37
202.81
177.02
153.24
2020
พฤศจิกายน
2,268.26
3,369.30
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
815.90
485.08
206.61
191.85
96.09
854.90
757.78
264.30
201.76
145.18
2020
ตุลาคม
2,127.29
3,514.32
China
Japan
Malaysia
Philippines
United States
Japan
United States
China
Australia
United Kingdom
707.74
471.38
224.61
198.96
76.58
921.80
768.26
213.48
200.89
146.12
2020
กันยายน
2,092.64
3,522.63
China
Japan
Philippines
Malaysia
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
759.09
398.27
193.47
191.19
80.03
890.28
831.08
247.63
225.89
146.35
2020
สิงหาคม
2,083.56
3,376.51
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
United States
Japan
China
Australia
Cambodia
771.70
375.70
198.90
179.30
94.20
866.57
720.07
275.83
214.12
132.80
2020
กรกฎาคม
1,888.32
3,472.30
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
China
Australia
United Kingdom
765.11
248.55
209.33
181.01
63.88
779.18
759.32
347.07
254.08
135.54
2020
มิถุนายน
2,108.36
3,347.63
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
China
Australia
Vietnam
860.35
274.23
242.32
221.55
80.68
789.34
746.14
291.91
204.46
136.24
2020
พฤษภาคม
2,165.91
3,087.95
China
Japan
Philippines
Malaysia
United States
Japan
United States
China
Australia
Vietnam
903.05
328.12
193.62
192.29
112.80
765.74
764.24
221.94
216.86
122.67
2020
เมษายน
2,466.00
3,387.00
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Vietnam
1,237.28
381.90
160.34
109.29
75.92
842.28
776.68
266.01
246.93
135.72
2020
มีนาคม
2,337.86
3,650.69
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
China
Australia
Vietnam
854.53
450.85
223.21
168.50
92.07
915.69
763.48
219.70
203.53
170.17
2020
กุมภาพันธ์
1,589.47
3,274.05
Japan
China
Malaysia
Philippines
United States
Japan
United States
China
Australia
Cambodia
380.48
365.97
222.53
105.23
75.47
746.28
658.51
235.60
222.31
157.57
2020
มกราคม
2,153.75
3,061.70
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
China
Australia
Cambodia
860.95
387.82
218.53
85.99
69.00
759.88
573.21
239.38
211.31
141.44
2019
ธันวาคม
1,831.63
2,998.37
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
China
Australia
Cambodia
678.56
330.41
196.88
85.26
68.95
674.10
541.00
226.65
216.71
138.95
2019
พฤศจิกายน
1,982.33
3,326.97
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
China
Australia
Philippines
719.62
371.57
232.90
88.40
86.84
810.01
605.77
294.85
210.00
151.27
2019
ตุลาคม
1,900.01
3,638.89
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
China
Australia
Cambodia
588.60
361.91
227.16
94.80
82.02
891.63
625.90
326.16
275.75
150.87
2019
กันยายน
1,872.82
3,325.36
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
Australia
China
Vietnam
581.31
398.99
184.83
105.14
85.76
839.12
639.64
221.06
219.05
153.87
2019
สิงหาคม
1,950.36
3,512.00
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
China
Australia
Cambodia
654.67
371.08
190.33
87.33
87.32
949.08
673.01
212.60
204.07
157.68
2019
กรกฎาคม
2,063.19
3,548.54
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
687.71
447.96
203.92
77.80
75.66
912.82
722.86
232.52
193.70
150.79
2019
มิถุนายน
1,802.75
3,297.01
China
Japan
Malaysia
Philippines
United States
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
618.47
369.70
164.13
73.04
70.21
826.36
706.79
197.63
171.69
147.20
2019
พฤษภาคม
2,039.59
3,524.42
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
722.15
357.99
219.71
113.28
76.28
923.01
673.65
204.00
187.92
185.56
2019
เมษายน
2,014.79
3,108.30
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
659.08
407.71
250.86
203.72
91.74
742.20
520.18
190.27
172.50
146.37
2019
มีนาคม
1,994.74
3,277.07
China
Japan
Malaysia
South Korea
Philippines
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
593.30
395.69
239.03
126.24
102.77
896.96
629.93
175.69
173.20
165.27
2019
กุมภาพันธ์
1,677.18
3,107.73
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
502.84
401.42
202.98
91.46
74.15
854.55
513.38
191.68
145.43
143.02
2019
มกราคม
2,162.00
3,146.46
China
Japan
Malaysia
Hong Kong
Philippines
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Cambodia
767.61
399.78
277.95
97.96
81.14
887.54
520.48
246.98
152.02
151.87
2018
ธันวาคม
1,962.44
3,116.44
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
China
639.52
366.58
254.14
120.48
84.34
766.74
590.80
201.70
164.40
155.10
2018
พฤศจิกายน
2,294.71
3,655.72
China
Japan
Malaysia
Philippines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Vietnam
748.60
457.72
269.01
146.10
103.31
1,053.80
623.40
214.50
195.60
164.70
2018
ตุลาคม
2,245.85
3,615.59
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
677.23
484.48
285.65
152.86
80.84
963.25
704.56
239.47
191.68
164.81
2018
กันยายน
1,977.88
3,389.60
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
622.87
392.44
247.61
140.17
90.67
921.64
594.42
256.49
174.88
138.42
2018
สิงหาคม
2,358.45
3,926.30
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Phillipines
713.90
464.75
274.57
160.89
118.53
1,007.40
708.46
282.27
244.52
158.51
2018
กรกฎาคม
2,153.49
3,476.98
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
641.07
431.05
242.94
168.85
121.19
895.47
630.04
259.07
198.46
151.59
2018
มิถุนายน
2,094.72
3,567.21
China
Japan
Phillipines
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
649.31
424.81
251.66
143.76
123.88
936.58
641.62
272.11
189.27
145.80
2018
พฤษภาคม
2,139.58
3,650.48
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
652.94
430.32
237.85
129.52
117.46
934.08
731.43
287.47
187.96
139.80
2018
เมษายน
1,998.38
2,911.11
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
598.83
399.94
245.29
223.98
166.87
722.51
510.00
212.70
155.71
125.59
2018
มีนาคม
1,950.02
3,471.19
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
465.36
443.33
255.14
142.28
90.33
923.83
582.36
323.01
184.63
147.59
2018
กุมภาพันธ์
1,865.35
3,168.66
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
642.42
395.11
191.79
109.36
105.24
877.62
578.34
267.06
171.82
128.39
2018
มกราคม
2,010.40
3,030.68
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
Cambodia
626.16
379.35
247.53
237.28
137.86
798.41
510.61
273.22
140.63
117.61
2017
ธันวาคม
1,868.13
3,093.45
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
564.61
355.17
237.93
127.08
102.98
735.16
504.60
310.09
175.79
158.38
2017
พฤศจิกายน
2,061.04
3,534.51
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
629.27
411.24
254.21
126.06
102.98
978.02
542.05
327.73
192.50
164.88
2017
ตุลาคม
1,953.62
3,521.20
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
531.42
404.81
227.15
156.05
86.29
861.45
674.02
334.15
189.29
141.33
2017
กันยายน
1,849.24
3,345.94
China
Japan
Malaysia
Phillipines
South Korea
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
568.36
395.63
225.95
105.93
95.82
921.76
533.14
319.65
194.92
134.28
2017
สิงหาคม
2,054.00
3,392.00
China
Japan
Malaysia
South Korea
Phillipines
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
583.95
422.86
255.83
113.27
92.00
919.37
612.74
259.69
184.54
160.19
2017
กรกฎาคม
1,957.62
3,258.64
China
Japan
Malaysia
South Korea
Phillipines
Japan
United States
Australia
China
United Kingdom
585.57
395.14
223.54
139.53
131.62
811.53
586.93
306.40
161.49
150.50
2017
มิถุนายน
1,968.58
3,372.53
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Phillipines
United States
512.99
410.25
253.42
75.08
55.99
775.52
495.73
465.75
157.91
128.35
2017
พฤษภาคม
2,069.62
3,515.37
China
Japan
Malaysia
Phillipines
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Phillipines
617.43
394.17
280.80
115.35
97.28
887.36
641.74
361.69
151.08
137.11
2017
เมษายน
1,780.00
2,651.00
China
Japan
Malaysia
Phillipines
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Phillipines
522.60
361.50
252.91
105.40
85.99
703.72
460.28
286.38
110.26
103.49
2017
มีนาคม
2,126.41
3,682.17
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Phillipines
United Kingdom
597.44
527.66
273.31
112.44
79.56
1,056.94
509.12
360.00
155.45
151.63
2017
กุมภาพันธ์
1,691.28
3,156.39
Japan
China
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Phillipines
Cambodia
456.59
447.13
234.01
69.92
56.94
927.72
547.85
270.80
145.03
115.76
2017
มกราคม
1,752.28
3,115.59
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Phillipines
United Kingdom
512.99
410.25
253.42
75.08
55.99
772.52
495.73
465.75
157.91
128.35
2016
ธันวาคม
1,891.00
3,139.89
China
Japan
Malaysia
South Korea
Phillipines
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Phillipines
551.01
477.61
247.99
67.10
42.56
787.57
493.85
289.50
152.59
137.92
2016
พฤศจิกายน
1,385.51
3,584.61
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
Phillipines
United Kingdom
547.44
492.58
272.50
116.42
79.20
1,066.75
640.04
246.83
169.84
133.13
2016
ตุลาคม
1,177.97
3,399.53
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
438.72
433.85
245.95
82.61
74.62
899.67
664.09
305.94
139.91
126.92
2016
กันยายน
1,174.00
2,934.60
China
Japan
Malaysia
United States
Phillipines
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
448.96
335.61
256.37
57.71
54.25
1,057.78
572.10
350.94
148.59
121.15
2016
สิงหาคม
10,222.22
3,382.58
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
472.96
380.83
258.36
82.71
66.56
925.18
626.28
274.70
176.61
139.80
2016
กรกฎาคม
1,185.54
3,160.41
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
484.11
380.94
231.91
62.98
59.52
825.26
663.08
303.87
139.97
137.42
2016
มิถุนายน
1,245.62
3,325.72
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
468.20
403.71
235.47
75.26
60.78
903.69
597.94
336.03
161.17
148.81
2016
พฤษภาคม
1,104.16
3,076.54
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
442.25
336.31
232.14
79.53
47.09
820.63
629.91
248.86
161.21
139.47
2016
เมษายน
1,140.51
2,476.09
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
416.90
324.44
263.84
94.65
59.58
663.98
445.99
301.92
156.27
123.20
2016
มีนาคม
1,218.47
3,230.24
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
414.00
406.75
265.84
234.35
85.66
934.86
654.30
289.33
184.34
139.28
2016
กุมภาพันธ์
1,406.00
3,081.87
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
364.17
297.59
254.10
158.29
79.66
842.02
512.41
298.32
177.23
146.53
2016
มกราคม
1,506.00
2,899.68
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
421.36
293.20
263.94
161.44
75.67
775.87
517.03
310.19
177.21
169.18
2015
ธันวาคม
1,416.87
3,085.00
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United States
Malaysia
374.17
310.68
240.24
70.02
55.84
725.90
555.11
382.62
187.56
126.90
2015
พฤศจิกายน
1,474.90
3,040.80
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
362.30
336.58
246.25
173.08
83.42
796.56
541.99
347.27
147.04
146.04
2015
ตุลาคม
1,512.41
3,276.68
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
347.68
341.44
261.46
99.62
84.85
853.53
554.15
402.22
173.28
150.26
2015
กันยายน
1,436.81
3,380.00
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
358.78
301.16
238.25
71.18
68.84
879.69
585.01
349.91
194.70
190.28
2015
สิงหาคม
1,454.37
2,953.52
China
Japan
Malaysia
Thailand
South Korea
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
376.73
311.12
257.20
131.09
70.66
796.82
533.49
329.48
166.06
164.71
2015
กรกฎาคม
1,442.82
3,115.14
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
362.83
301.14
210.00
91.53
77.22
793.63
603.01
319.57
183.87
148.93
2015
มิถุนายน
1,441.86
3,036.00
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
382.85
312.99
229.91
64.11
53.04
730.63
552.82
357.55
160.39
157.76
2015
พฤษภาคม
1,314.54
2,689.78
China
Malaysia
Japan
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
377.65
237.70
216.88
72.30
54.13
620.91
486.55
298.66
144.91
132.37
2015
เมษายน
1,487.72
2,689.72
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
387.98
335.46
202.81
72.30
70.60
592.44
464.33
346.81
157.93
143.43
2015
มีนาคม
1,367.18
3,262.69
Japan
China
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Vietnam
United Kingdom
322.94
274.58
236.09
83.11
58.83
666.93
589.90
320.62
261.10
191.58
2015
กุมภาพันธ์
1,278.14
2,439.00
China
Japan
Malaysia
South Korea
Taiwan
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
359.12
293.71
227.63
57.06
46.21
650.15
400.14
306.83
161.36
148.94
2015
มกราคม
1,495.80
2,796.22
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
412.73
266.44
256.86
91.28
60.82
699.30
396.44
369.37
159.71
153.88
2014
ธันวาคม
1,434.67
2,894.55
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
364.46
298.18
262.29
83.19
63.26
692.69
487.59
346.61
180.38
167.85
2014
พฤศจิกายน
1,409.90
2,975.86
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
365.46
289.19
273.01
56.65
46.20
726.07
554.95
327.05
157.73
154.79
2014
ตุลาคม
1,464.80
3,225.22
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
363.28
300.88
270.97
70.66
59.70
786.71
519.54
392.95
201.69
161.31
2014
กันยายน
1,577.69
3,144.91
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
426.48
324.38
279.53
60.39
53.41
769.30
569.26
304.98
208.26
143.26
2014
สิงหาคม
1,287.86
2,850.53
China
Japan
Malaysia
South Korea
Taiwan
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
330.08
264.92
249.78
48.65
34.96
683.36
506.46
302.61
197.73
194.14
2014
กรกฎาคม
1,528.99
3,097.71
China
Japan
Malaysia
Taiwan
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
414.63
376.20
253.31
53.75
53.01
775.38
525.13
357.02
204.04
155.36
2014
มิถุนายน
1,413.83
3,114.77
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
379.18
298.29
233.99
52.00
51.02
820.67
484.02
300.32
188.33
150.34
2014
พฤษภาคม
1,456.05
3,086.50
China
Japan
Malaysia
South Korea
Taiwan
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
409.42
247.75
242.85
72.47
45.89
757.86
542.23
332.61
194.42
157.42
2014
เมษายน
1,393.47
2,684.11
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
364.71
260.04
247.70
52.73
50.01
652.25
470.52
247.92
165.52
136.05
2014
มีนาคม
1,456.00
2,986.42
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
344.91
344.81
255.02
60.73
42.63
796.17
486.28
282.31
171.86
143.21
2014
กุมภาพันธ์
1,240.91
2,993.73
Japan
Malaysia
China
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
347.44
245.39
204.29
51.90
37.19
761.63
493.96
276.98
186.27
132.55
2014
มกราคม
1,501.38
2,888.47
China
Japan
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
376.23
324.11
297.01
58.28
54.65
759.30
498.38
335.55
148.75
141.20
2013
ธันวาคม
1,242.04
2,735.54
Japan
China
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
319.57
297.33
266.26
63.72
48.13
673.71
410.36
319.19
137.30
130.65
2013
พฤศจิกายน
1,229.35
2,855.31
Japan
China
Malaysia
United States
Taiwan
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
332.55
328.41
230.47
62.90
44.24
806.37
427.37
316.76
144.77
136.33
2013
ตุลาคม
1,377.02
3,199.49
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
371.45
349.13
232.13
51.44
47.12
741.54
497.03
387.50
222.74
151.23
2013
กันยายน
1,240.32
2,890.00
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
358.68
343.32
216.50
46.00
38.99
753.56
470.83
346.66
174.83
128.16
2013
สิงหาคม
1,262.41
2,861.22
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
338.91
305.80
250.58
52.89
49.64
699.99
482.27
380.76
159.26
142.72
2013
กรกฎาคม
1,382.35
2,657.49
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
377.62
349.61
265.58
48.63
45.58
640.56
475.40
305.80
155.50
147.28
2013
มิถุนายน
1,183.33
2,535.68
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
338.45
300.26
216.68
41.70
40.79
621.91
417.70
289.97
147.60
143.15
2013
พฤษภาคม
1,220.34
2,700.76
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
312.73
298.70
215.21
59.64
49.01
690.67
496.89
271.86
148.69
126.29
2013
เมษายน
1,258.00
2,139.44
China
Japan
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
340.99
320.41
233.99
47.90
39.42
545.52
337.72
228.42
157.10
108.07
2013
มีนาคม
1,358.75
2,617.13
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
345.87
333.91
219.65
158.26
59.78
761.35
412.51
217.98
167.14
144.41
2013
กุมภาพันธ์
1,216.31
2,414.86
Japan
China
Malaysia
Indonesia
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
377.71
272.46
217.60
47.78
46.40
682.65
390.19
250.88
164.02
97.92
2013
มกราคม
1,407.08
2,568.10
Japan
China
Malaysia
South Korea
United States
Japan
United States
Australia
Malaysia
United Kingdom
392.44
357.67
237.23
65.10
54.12
703.07
342.05
307.60
219.29
130.95
2012
ธันวาคม
1,354.16
2,380.00
Japan
China
Malaysia
United States
South Korea
Japan
United States
Australia
United Kingdom
Malaysia
410.59