ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
สถานะ : ผิดปกติ

   
MPI_SFRE

   
MPI_FVDR

   
MPI_FSOU

   
PD_FISH

   
P_IMIiron

   
B_NEW

   
CCI_AUS

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_SFRE = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล
MPI_FVDR = ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง
MPI_FSOU = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา
PD_FISH = ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง
P_IMIiron = ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_AUS = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนมิถุนายน 2563 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 มีแนวโน้มทรงตัว ตามการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก และมีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมต้องหยุดลง และการส่งออกสินค้าหดตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ของคู่ค้า โดยในภาพรวมสถานการณ์ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น จากการให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาครัฐ และการปรับตัวของผู้บริโภคในการเว้นระยะห่างและพฤติกรรมการบริโภค แม้ว่ามีการคลายมาตรการควบคุมในบางประเภทธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้และบางอุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวดีขึ้น ไม่เพียงเท่านี้อุปสงค์ภายในประเทศมีการหดตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนแอลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขาดแคลนรายได้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงลดลงตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามอุปสงค์การใช้บรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการจากธุรกิจอาหาร ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และธุรกิจขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น แต่บางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการส่งออกได้รับผลกระทบรุนแรง

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

-

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (P_IMIiron) ส่งสัญญาณแย่ลง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้การนำเข้าส่งออกหดตัว รวมถึงในประเทศการผลิตภาคอุตสาหกรรมหนักยังทรงตัว และการลงทุนภาคเอกชนยังชะลอตัว

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณคงที่ จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเท และมาตรการควบคุมโรคภายในประเทศ สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการหดตัวต่อเนื่องในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย (CCI_AUS) ส่งสัญญาณคงตัว ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศออสเตรเลีย ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลียยังคงไม่แน่นอนกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณแย่ลง เมือเทียบกับเดือนที่แล้ว จากผลการควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศจีน ซึ่งมีความไม่แน่นอนจากมาตรการของภาครัฐ ส่งผลให้มีการระบาดซ้ำเป็นกลุ่มก้อนภายฝนประเทศ ส่งผลทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนยังมีความไม่แน่นอนสูง

 

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล (MPI_SFRE) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว จากสถานการณ์ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และมาตรการควบคุมโรคภายในประเทศผ่อนปรนลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมปรับดีขึ้น

- ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง (MPI_FVDR) ส่งสัญญาณดีขึ้น ผลกระทบจากฤดูผลผลิตของผักผลไม้ที่ออกมาจำนวนมาก ส่งผลให้มีการผลิตและแปรรูปภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกชะลอตัว แต่เน้นการผลิตและจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา (MPI_FSOU) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงอ่อนตัว ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเฉพาะที่จำเป็นและมีแนวโน้มทรงตัว ทางด้านการส่งออกยังคงหดตัวตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังคงหดตัว 

- ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง (PD_FISH) ส่งสัญญาณคงตัว จากมาตรการควบคุมโรคภายในประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมหมวดนี้ทรงตัว

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ