ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
สถานะ : เฝ้าระวัง

   
MPI_SFRE

   
MPI_FVDR

   
MPI_FSOU

   
PD_FISH

   
P_IMIiron

   
B_NEW

   
CCI_AUS

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_SFRE = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล
MPI_FVDR = ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง
MPI_FSOU = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา
PD_FISH = ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง
P_IMIiron = ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_AUS = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนมีนาคม 2562 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว อุปสงค์ภายในประเทศเริ่มปรับตัวกลับมาดีขึ้นจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมค่อยปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มยังมีภาวะทรงตัว แต่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้าตามอุปสงค์ของต่างประเทศที่ยังคงหดตัวและภาวะเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายภาครัฐเริ่มยังคงทรงตัว ภาคการท่องเที่ยวเริ่มขยายตัวมากขึ้นโดยมีผลมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเริ่มกลับมาเที่ยวมากขึ้น

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล (MPI_SFRE) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การส่งออกของสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเลโดยรวมดีขึ้นเนื่องจากข้อตกลงระหว่างประเทศคู่ค้า ช่วยส่งเสริมให้การส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น

- ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง (MPI_FVDR) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตและแปรรูปผักผลไม้อบแห้ง เพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกและขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ในประเทศและภาคส่วนของการท่องเที่ยว

- ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง (PD_FISH) ส่งสัญญาณคงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การส่งออกในหมวดสินค้านี้ยังคงทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกเป็นหลัก

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย (CCI_AUS) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลต่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว กระดาษและพลาสติกอาจมีการชะลอตัว

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (P_IMIiron) ยังคงส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐทางด้านสาธารณุปโภคยังคงชะลอตัว 

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณดีขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและส่งออกยังคงทรงตัว

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา (MPI_FSOU) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าคลี่คลาย ส่งผลให้อุปสงค์ของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ