ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม
สถานะ : เฝ้าระวัง

   
MPI_SFRE

   
MPI_FVDR

   
MPI_FSOU

   
PD_FISH

   
P_IMIiron

   
B_NEW

   
CCI_AUS

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_SFRE = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล
MPI_FVDR = ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง
MPI_FSOU = ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา
PD_FISH = ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง
P_IMIiron = ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_AUS = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนธันวาคม 2561 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย เศรษฐกิจของไทยโดยรวมขยายตัวในอัตราดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ด้านนึงมาจากการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงมูลค่าการส่งออกโดยรวมปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีการขยายตัวดี ส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศยังไม่เข้มแข็งนัก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยมากชึ้น

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- ดัชนีผลผลิตผักผลไม้อบแห้ง (MPI_FVDR) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มีแนวโน้มดีชึ้น จากภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา (MPI_FSOU) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น

- ดัชนีราคานำเข้าสินค้า: เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (P_IMIiron) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้ทรงตัวตามภาวะเศษรฐกิจของประเทศคู่ค้า

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย (CCI_AUS) ส่งสัญญาณคงตัว ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลที่ดีต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากไทย

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณคงตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเริ่มมีการขยายตัวที่ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเล (MPI_SFRE) ส่งสัญญาณคงตัว การส่งออกของสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง อาหารทะเลโดยรวมมีทิศทางฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจากอุปสงค์จากการบริโภคในประเทศเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยและส่งออกยังคงทรงตัว 

- ปริมาณการผลิตปลาแช่แข็ง (PD_FISH) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การส่งออกในสินค้าหมวดนี้มีการชะลอตัวจากการแข่งขันของประเทศคู่ค้า

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกมีสัญญาณการฟื้นตัว

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ