ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
สถานะ : ผิดปกติ

   
MPI_P

   
MPI_DETE

   
T_Exdrink

   
C_CCI

   
M_NEER

   
B_NEW

   
CCI_US

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_P = ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
MPI_DETE = ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก
T_Exdrink = มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม
C_CCI = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย
M_NEER = ดัชนีค่าเงินบาท
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_US = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนมิถุนายน 2563 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวตาจากผลของมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 แม้ว่าสถานการณ์การควบคุมการระบาดภายในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเกือบทุกอุตสาหกรรมสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ แต่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นส่งผลให้การส่งออก คำสั่งซื้อ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงต่อเนื่อง การผลักดันเศรษฐกิจหลักของไทยจะยังคงต้องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ แต่การผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ทั้งภาคการผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กำลังซื้อภายในประเทศยังไม่เข้มแข็งนัก อย่างไรก็ตามการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้ว่ามีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในบางธุรกิจ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการจากธุรกิจอาหาร ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และธุรกิจขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น แต่บางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรง

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม (T_Exdrink) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้ายังคงหดตัวตามมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การนำเข้าสินค้าในหลายประเทศชะลอตัว

- ดัชนีค่าเงินบาท (M_NEER) ส่งสัญญาณแย่ลง ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อย และสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

 - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (C_CCI) ส่งสัญญาณแย่ลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง กำลังซื้อยังคงอ่อนกำลัง  จากปัญหาการขาดแคลนรายได้และการเลิกจ้างงาน ผู้บริโภคจำนวนมากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศลดลง

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกยังคงชะลอตัว แม้ว่าอุตสาหกรรมสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้แล้ว

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CCI_US) ส่งสัญญาณแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสหรัฐอเมริกามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและปัญหาทางการค้ากับประเทศจีน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณแย่ลง จากความไม่แน่นอนของการควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศจีน และการระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นรอบที่สองที่กับมาระบาดอีกครั้งในบางพื้นที่ของประเทศจีน ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนมีความเสี่ยงในการดำเนินการ

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก (MPI_P) ส่งสัญญาณเตือนปกติ การผลิตเพื่อใช้ในประเทศมีแนวโน้มทรงตัวตามอุปสงค์ธุรกิจอาหาร ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และธุรกิจขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ลดลงในอุตสาหกรรมอื่นและการส่งออก

- ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก (MPI_DETE) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว จากมาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้านและปัญหาการขาดแคลนรายได้ในหลายภาคส่วน ทำให้การจับจ่ายสินค้าอุปโภคที่จำเป็นมีแนวโน้มชะลอตัว

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ