ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน
สถานะ : ปกติ

   
MPI_P

   
MPI_DETE

   
T_Exdrink

   
C_CCI

   
M_NEER

   
B_NEW

   
CCI_US

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_P = ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
MPI_DETE = ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก
T_Exdrink = มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม
C_CCI = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย
M_NEER = ดัชนีค่าเงินบาท
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_US = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนสิงหาคม 2562 “ส่งสัญญาณเตือนปกติ” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ยังคงมีแนวโน้มทรงตัว จากปัจจัยทั้งภายในและนอกหลายด้าน เช่น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การส่งออกของสินค้าหดตัวลงเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ขึ้นลงตามราคาน้ำมัน อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตรแปรรูป การบริโภคภาคเอกชนชยายตัวเล็กน้อยในบางหมวดสินค้า การใช้จ่ายของภาครัฐยังคงหดตัว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับลดลงเล็กน้อย

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก (MPI_P) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ การผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มทรงตัว ตามการผลิตภาคเอกชนในประเทศ

- มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม (T_Exdrink) ส่งสัญญาณเตือนแย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การใช้จ่ายในสินค้าบริโภคของผู้บริโภคมีทิศทางทรงตัว การส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้ขยายตัวลดลงจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่ลดลง

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

- ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก (MPI_DETE) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ การผลิตของสินค้ากลุ่มนี้มีการชะลอตัวตามการการจับจ่ายใช้สอยในประเทศที่ปรับลดลง

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคู่ค้า

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (C_CCI) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ มีแนวโน้มทรงตัว จากผลกระทบของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนหน้า ทำให้การจับจ่ายใช้สอยโดยรวมลดลง

- ดัชนีค่าเงินบาท (M_NEER) ส่งสัญญาณเตือนคงที่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของไทย ส่งผลให้ประเทศไทยลดความสามารถในการแข่งขันกับคู่ค้า ส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติก

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CCI_US) ส่งสัญญาณในระยะปกติ ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ส่งสัญญาณเตือนแย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจจีนและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ