ฐานข้อมูล
LINK ที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม
สถานะ : เฝ้าระวัง

   
MPI_P

   
MPI_DETE

   
T_Exdrink

   
C_CCI

   
M_NEER

   
B_NEW

   
CCI_US

   
PMI_CN

       
หมายเหตุ :
               ผิดปกติ     เฝ้าระวัง     ปกติ
     
ความหมายของตัวแปรชี้นำทั้ง 8 ตัวแปร
MPI_P = ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก
MPI_DETE = ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก
T_Exdrink = มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม
C_CCI = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย
M_NEER = ดัชนีค่าเงินบาท
B_NEW = ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่
CCI_US = ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา
PMI_CN = ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน
   ภาพรวมเศรษฐกิจ
 

ในเดือนธันวาคม 2561 “ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง” ซึ่งคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ยังมีแนวโน้มทรงตัวให้ทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจของไทยโดยรวมขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวดีขึ้น และปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภายในประเทศโดยรวมฟื้นตัวเล็กน้อย ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเริ่มดีขึ้น

 
 
   บทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะไม่รุนแรง (เหลือง)
 

- ดัชนีผลผลิตการผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก (MPI_P) ส่งสัญญาณคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

- ดัชนีผลผลิตผงซักฟอก (MPI_DETE) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเริ่มดีขึ้นเล็กน้อย

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (C_CCI) ส่งสัญญาณคงตัว มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ชัดเจน ผู้บริโภคเริ่มมีการใช้จ่ายมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังไม่เข้มแข็งนัก

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีน (PMI_CN) ) ส่งสัญญาณคงที่ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเริ่มมีการขยายตัวที่ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้การสั่งซื้ออยู่ในอัตราที่ดีขึ้น

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง)
 

-

 
 
   ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนปกติ (เขียว)
 

- มูลค่าการส่งออก: เครื่องดื่ม (T_Exdrink) ส่งสัญญาณคงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การใช้จ่ายในสินค้าบริโภคของผู้บริโภคมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัว

- ดัชนีค่าเงินบาท (M_NEER) ส่งสัญญาณคงตัว การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่ค้าและคู่แข่งได้ดีเล็กน้อย

- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (B_NEW) ส่งสัญญาณดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสำหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัว

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CCI_US) ส่งสัญญาณแย่ลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มทรงตัว ตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอลง

 
 
    กราฟแสดงสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  (ยังไม่มีข้อมูล)  
ลงชื่อเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก
USERNAME :  
PASSWORD : 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแสดงในฐานข้อมูล

กราฟสภาวะอุตสาหกรรม
 
 
 
 

วิดีโอมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ