ลำดับที่
ชื่อหัวข้อการนำเสนองาน
ชื่อผู้นำเสนองาน
วันที่อัพเดทข้อมูล
ไฟล์การนำเสนอ
1
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รศ. ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
18/02/2562   09:29
2
Packaging Industry Report: Food & Drink/Beauty and Personal Care ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
25/01/2561   16:11