คำชี้แจงโปรดเติมคำหรือทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
   
ชื่อ  
 
หน่วยงาน/บริษัท  
 
   
เพศ      
ตำแหน่งของผู้ทำแบบสอบถาม
 
 
 
 
 
 
 
   
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ข้อ
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
    ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ความสะดวกของระบบสืบค้นข้อมูล
ความสะดวกในการสมัครสมาชิก
รูปแบบการแสดงผลที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
ประโยชน์ของฐานข้อมูลต่อท่านและองค์กร
อื่นๆ
    ข. ด้านการออกแบบ
ความสวยงาม ของหน้าโฮมเพจ
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย
      ค. ด้านเนื้อหาของฐานข้อมูล
1
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการ
2
ฐานข้อมูลการออกแบบ
3
ฐานข้อมูลการผลิต
4
ฐานข้อมูลการจำหน่ายในประเทศ
5
ฐานข้อมูลการนำเข้า/ส่งออก
6
ฐานข้อมูลมาตรฐาน ข้อตกลง และกฎระเบียบต่างๆ
7
ฐานข้อมูล Supply Chain ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
8
ฐานข้อมูล Technology
9
รายงานรายเดือน/ไตรมาส
10
ข่าวความเคลื่อนไหว
ปัญหาทางเทคนิคในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม